RYUKYU KOBUDO

(rOKUSHAKU) Bo

 • Shushi no kun

 • Shushi no kun sho

 • Shushi no kun dai

 • Sakugawa no kun

 • Kubo no kun

 • Sakugawa Dai Ni

 • Tokumine no kun

Sai

 • Towada No Sai Dai Ichi

 • Towada No Sai Dai Ni

 • Nakazato No Towada No Sai Dai San

Tonfa

 • Nakazato No Tonfa

 • Yaragawa No Tonfa

 • Hama Higa No Tonfa

Nunchaku

 • Tonaki No Nunchaku Dai Ichi

 • Tonaki No Nunchaku Dai Ni

Kama

 • Nakaima No Kama Dai Ichi

 • Nakaima No Kama Dai Ni

Eku (kai bo)

 • Nakazato No Eku Dai

 • Tsuken Sunekake No Eku